Naviqator


Arxiv

201139
201230
201312
20151
201633
201755
201865
201955
20234

Yaranma tarixi:

Məsələ


ədədlər

 

İsbat edin ki, elə bir natural $n$ ədədi var ki,  $n^2 –n +41$ mürəkkəb ədəddir.

Həlli

Bu bərabərlikdə bizim üçün çətinlik yaradan $41$ ədədidir. $41$ olmasaydı $n^2-n$ ədədini vuruqlar şəklində göstərib mürəkkəbliyi isbat etmiş olardıq. Ona görə $n=41$ götürək ki, $41^2-41+41=41^2$ alaq. Bu isə $41$-ə bölünür. Deməli, $n=41$ olarsa məsələdəki ədəd mürəkkəb olacaq.

Məsələlər

Əvvəlcə özünüz həll etməyə çalışın

Məsələ 1: İsbat edin ki, üç qonşu tək ədəddən biri 3-ə bölünür.

Məsələ 2: Sadə ədədi hansı iki natural ədədin cəmi şəklində göstərmək olar?
a) iki cüt ədədin;
b) iki tək ədədin;
c) tək və cüt ədədin.

Digər məqalələr

Sadə və mürəkkəb ədədlər

Yalnız 1-ə və özünə bölünən ədədlərə sadə ədədlər deyilir. 1 özü sadə ədəd sayılmır. Sadə ədədlərin başqa adı əsli ədədlərdir. 1-dən böyük olub sadə olmayan ədədlərə mürəkkəb ədədlər deyilir.

© Müəllif hüquqları qorunur

Bu saytdakı bütün məqalələr Cəfər N.Əliyev tərəfindən yazılıb. Onlar hər hansı üçüncu şəxs tərəfindən digər resurslarda çap edilərsə mənbə və müəllifin adı göstərilməlidir. Sayt özü həmin şərtlərə əməl edir.