Naviqator


Arxiv

201139
201230
201312
20151
201633
201755
201865
201955
20234

Yaranma tarixi:

Məsələ


trapesiya

 

Bərabəryanlı $ABCD$ trapesiyasının $AD$ oturacağına $BM$ hündürlüyü çəkilib. $BC=a$, $AD=b$ olarsa, $AM$ və $MD$ parçalarının uzunluqlarını tapın.

Həlli

Bərabəryanlı trapesiya

$\triangle ABM$ və $\triangle DCN$-də $AB=CD$, $\angle BAM=\angle CDN$ və $\angle ABM=\angle DCN$. Deməli bu üçbucaqlar bərabərliyin ikinci əlamətinə görə bərabərdir. Bu isə o deməkdir ki,

$AM=DN$

Digər tərəfdən $MBCN$ düzbucaqlı olduğu üçün

$MN=BC=a$

Deməli,

$AM=\dfrac{AD-BC}{2}=\dfrac{b-a}{2}\\[15pt]
MD=AD-AM=b-\dfrac{b-a}{2}=\dfrac{b+a}{2}$

Biz aldıq ki, bərabəryanlı trapesiyanın kor bucaq təpəsindən çəkilmiş hündürlüyü onun böyük oturacağını iki hissəyə bölür ki, bu hissələrdən kiçiyi oturacaqların fərqinin yarısına, böyüyü isə oturacaqların cəminin yarısına bərabərdir.

Digər məqalələr

Bərabəryanlı trapesiya

Əgər trapesiyanın yan tərəfləri bərabərdirsə ona bərabəryanlı trapesiya deyilir. Bərabəryanlı trapesiyanın oturacağa bitişik bucaqları bərabərdir. Onun diaqonalları bərabərdir və diaqonallar oturacaqlar ilə eyni bucaq əmələ gətirir. Bu cür trapesiyanın xaricinə çevrə çəkmək olar.

© Müəllif hüquqları qorunur

Bu saytdakı bütün məqalələr Cəfər N.Əliyev tərəfindən yazılıb. Onlar hər hansı üçüncu şəxs tərəfindən digər resurslarda çap edilərsə mənbə və müəllifin adı göstərilməlidir. Sayt özü həmin şərtlərə əməl edir.