Naviqator


Arxiv

201139
201230
201312
20151
201633
201755
201865
201955
20234

Yaranma tarixi:

Rombun sahəsi


dördbucaqlı sahə

 

Romb paraleloqramın xüsusi hali olduğu üçün paraleloqramın sahəsi üçün verdiyimiz düsturların hamısı burada da öz qüvvəsini saxlayır. Rahatlıq üçün onların hamısının çıxarılışını verməsən sadəcə düsturları sayıb keçəcəyik konkret romb üçün olan düsturlara.

I düstur

$S=ah$

$a$ tərəf, $h$ bu tərəfə endirilmiş hündürlükdür. Bunun çıxarılışına burada baxa bilərsiniz.

Rombun sahəsi

II düstur

$S=a^2 sin \varphi$

$a$ tərəf, $\varphi$ rombun istənilən təpə bucağıdır. Bunu da çıxarılışı artıq verilib.

III düstur

$S=\dfrac{1}{2}d_1d_2$

$d_1$, $d_2$ rombun diaqonallarıdır. Çıxarılışı buradadır.

IV düstur

Rombun sahəsi, onun daxilinə çəkilmiş çevrənin diametrinin rombun tərəfinə hasilinə bərabərdir.

$S=2ar$

$a$ rombun tərəfi, $r$ daxilinə çəkilmiş çevrənin radiusudur.

Bilirik ki, romb paraleloqramın xüsusi halı olduğu üçün onun da qarşı tərəfləri paraleldir. Çevrənin mərkəzindən rombun tərəfi ilə toxunma nöqtəsinə perpendikulyar xətt çəksək, bu xətt o biri qarşı tərəfə də perpendikulyar olacaq. Nəticədə biz rombun hündürlüyünü almış oluruq.  Deməli, $h=2r$. Bunu I düsturda yerinə yazsaq bizə lazım olan düsturu alarıq.

$S=ah = 2ar$

V düstur

Rombun sahəsi, daxilə çəkilmiş çevrənin diametrinin rombun iki tərəfi arasındakı bucağın sinusina nisbətinə bərabərdir.

$S = \dfrac{4r^2}{sin \varphi}$

$r$ daxilinə çəkilmiş çevrənin radiusu, $\varphi$ rombun istənilən təpə bucağıdır.

Bayaqkı kimi rombun hündürlüyünün daxilə çəkilmiş çevrənin diametrinə bərabər olduğunu nəzərə alsaq, $a$ tərəfini hündürlük vasitəsilə belə ifadə etmək olar.

$a = \dfrac{2r}{sin \varphi}$

Bunu 4-cü düsturda yerinə yazaq.

$S=2ar = 2r \cdot \dfrac{2r}{sin \varphi} = \dfrac{4r^2}{sin \varphi}$

Digər məqalələr

Üçbucaq daxilinə çəkilmiş kvadrat

Əgər kvadratın tərəfi üçbucağın bir tərəfində yerləşib digər iki təpəsi üçbucağın digər tərəfləri üzərindədirsə bu kvadrat üçbucaq daxilinə çəkilmiş kvadrat adlanır. Üçbucaq daxilinə çəkilmiş kvadratın tərəfi bu üçbucağın oturacağı ilə hündürlüyü hasilinin, həmin oturacaq ilə həmin hündürlük cəminə nisbətinə bərabərdir.

Düzbucaqlının sahəsi

Düzbucaqlının sahəsi onun tərəflərinin hasilinə bərabərdir. Düzbucaqlının sahəsi onun xaricinə çəkilmiş çevrənin radiusu kvadratının, düzbucaqlının diaqonalları arasındakı bucağın sinusuna hasilinin iki mislinə bərabərdir.

Paraleloqramın sahəsi

Paraleloqramın sahəsi onun oturacağı ilə hündürlüyü hasilinə bərabərdir. Paraleloqramın sahəsi onun iki tərəfi ilə bu tərəflər arasında qalan bucağın sinusu hasilinə bərabərdir. Paraleloqramın sahəsi onun diaqonalları və bu diaqonallar arasında qalan bucağın sinusu hasilinin yarısına bərabərdir.

Kvadratın sahəsi

Kvadratın sahəsi daxilinə çəkilmiş çevrənin radiusu kvadratının dörd mislinə bərabərdir. Bu sahə həmçinin onun diaqonalının kvadratının yarısına bərabərdir. Kvadratın sahəsi onun xaricinə çəkilmiş çevrənin radiusu kvadratının iki mislinə bərabərdir.

Trapesiyanın sahəsi

Trapesiyanın sahəsi oturacaqlarının cəmini yarısı ilə hündürlüyü hasilinə bərabərdir. Bu sahəni trapesiyanın diaqonalları ilə bu diaqonalların kəsişməsindən alınan bucağın sinusu hasilinin yarısı kimi də ifadə etmək olar.

Dördbucaqlının sahəsi

Qabarıq dördbucaqlının sahəsi onun diaqonalları ilə bu diaqonalların kəsişmə nöqtəsində əmələ gələn bucağın sinusu hasilinin yarısına bərabərdir. Əgər bu dördbucaqlının xaricinə çevrə çəkmək mümkündürsə onun sahəsini Braxmaqupta düsturu vasitəsi ilə də tapmaq olar.

© Müəllif hüquqları qorunur

Bu saytdakı bütün məqalələr Cəfər N.Əliyev tərəfindən yazılıb. Onlar hər hansı üçüncu şəxs tərəfindən digər resurslarda çap edilərsə mənbə və müəllifin adı göstərilməlidir. Sayt özü həmin şərtlərə əməl edir.