Naviqator


Arxiv

201139
201230
201312
20151
201633
201755
201865
201955
20234

Yaranma tarixi:

Məsələ


ədədlər qüvvət

 

$3^{120}$ ədədinin sonuncu rəqəmini tapın.

Həlli

$3^n$ ədədinin üstü dəyişməklə son rəqəminin dəyişməsinə baxaq.

$3^1=3, \ 3^2=9, \ 3^3=27, \ 3^4=81, \\
3^5=243, \ 3^6=729, \ 3^7=2187, \ 3^8=6561$

$3^{120}$ ədədində üst $4$-ə bölündüyü üçün bu ədədin də son rəqəmi $1$ ilə bitəcək.

Digər məqalələr

Natural ədədlərin vuruqlara ayrılması

Əgər ədədin böləni sadə ədəddirsə, ona “sadə bölən” deyilir. Məsələn, 12 ədədinin 2 və 3 kimi sadə bölənləri var. İstənilən mürəkkəb natural ədədi onun sadə bölənlərinin qüvvətlərinin hasili şəklində göstərmək olar.

Ədədin qüvvəti

Əgər ədədi özü-özünə dəfələrlə vururuqsa bunu işarə etmək üçün daha qısa yazılış növü var. Belə ki, $5$ ədədini $4$ dəfə özü-özünə vurmaq üçün $5^4$ yazılışı var. Bu yazılışda $5$ ədədi əsas, $4$ isə qüvvət üstüdür.

© Müəllif hüquqları qorunur

Bu saytdakı bütün məqalələr Cəfər N.Əliyev tərəfindən yazılıb. Onlar hər hansı üçüncu şəxs tərəfindən digər resurslarda çap edilərsə mənbə və müəllifin adı göstərilməlidir. Sayt özü həmin şərtlərə əməl edir.