Navigator


Archive

201139
201230
201312
20151
201633
201755
201865
201955
20234

All articles of April-2019

All articles, issued in April-2019 sorted by publishing date.

01 April, 2019 - Məsələ
$3^{120}$ ədədinin sonuncu rəqəmini tapın.

01 April, 2019 - Ədədin qüvvəti
Əgər ədədi özü-özünə dəfələrlə vururuqsa bunu işarə etmək üçün daha qısa yazılış növü var. Belə ki, $5$ ədədini $4$ dəfə özü-özünə vurmaq üçün $5^4$ yazılışı var. Bu yazılışda $5$ ədədi əsas, $4$ isə qüvvət üstüdür.

02 April, 2019 - Natural ədədlərin vuruqlara ayrılması
Əgər ədədin böləni sadə ədəddirsə, ona “sadə bölən” deyilir. Məsələn, 12 ədədinin 2 və 3 kimi sadə bölənləri var. İstənilən mürəkkəb natural ədədi onun sadə bölənlərinin qüvvətlərinin hasili şəklində göstərmək olar.

06 April, 2019 - Ankara taksiləri
Ankarada bütün taksilər taksometr ilə işləyir. Bu şəhərdə olduğum müddətdə bir dənə də “xaltura” edən taksi görmədim.

06 April, 2019 - Ankarada Nahar
İstanbuldan fərqli olaraq Ankarada pul dəyişmək (türkcə para bozdurmak) bir qədər çətindir. Ona görə, əgər birinci dəfə Ankaraya gedirsinizsə, özünüz ilə az da olsa Türk lirəsi götürməyi tövsiyə edirəm.

06 April, 2019 - Ankara barəsində
Ankara Türkiyənin paytaxtı olmaqla yanaşı ölçüsünə görə İstanbuldan sonra ikinci şəhərdir. 1923-cü ildə Mustafa Kamal Atatürk paytaxtı İstanbuldan bu şəhərə köçürdü.

06 April, 2019 - Türkiyə
Türkiyənin şəhərləri barəsində səyahət təəssüratlarımı bu məqalələrdə bölüşmüşəm. Əgər Siz də Türkiyəyə səfər etməyi planlaşdırırsınızsa, bu məqalələr sizə faydalı ola bilər.

06 April, 2019 - Aqua Vega akvariumu
Ankarada olarkən Aqua Vega akvariumuna baxmağı mütləq qaydada plana salın. Ələlxüsus da, əgər ailə və uşaqla gedirsinizsə bu sualtı möcüzələrə baxmanız mütləqdir.

06 April, 2019 - Ankarada valyuta dəyişmə
İstanbuldan fərqli olaraq Ankarada pul dəyişmək (türkcə para bozdurmak) bir qədər çətindir. Ona görə, əgər birinci dəfə Ankaraya gedirsinizsə, özünüz ilə az da olsa Türk lirəsi götürməyi tövsiyə edirəm.

08 April, 2019 - Типы данных в статистике
Такие выражения, как минимум, максимум, медиана и процентиль имеют значение лишь для порядковых данных. Порядковые данные делятся на метрические и неметрические.

10 April, 2019 - Медиана в статистике
Медиана – середина упорядоченного ряда. Медиана делит этот ряд пополам таким образом, что в одной половине стоят все значения меньшие, а в другой все значения большие медианы.

12 April, 2019 - Məsələ
$\triangle ABC$-nin üç tənböləni çəkilib. Bu tənbölənləri uyğun olaraq $AA’$, $BB’$, $CC’$ işarə edək. $\angle B= 120°$ olarsa $\angle A’B’C’$-i tapın.

13 April, 2019 - Məsələ
$\triangle ABC$-nin $C$ təpəsindəki xarici bucağın tənböləni $AB$ tərəfinin uzantısını hər hansı $D$ nöqtəsində kəsir, isbat edin ki,
$\dfrac{AD}{BD} = \dfrac{AC}{BC}$

16 April, 2019 - Qurma məsələləri
Qurma məsələsi dedikdə həmişə fiqurun yalnız xətkeş və pərgarın köməyilə qurulması nəzərdə tutulur. Xətkeş vasitəsilə yalnız düz xətt çəkmək mümkündür. Xətkeş vasitəsilə ölçmə əməliyyatı aparmaq olmaq. Pərgar vasitəsilə çevrə çəkmək, və ya xətt üzərində verilmiş ölçülü parça ayırmaq mümkündür.

17 April, 2019 - Üçbucağın tənböləninin xassələri
Üçbucağın tənböləni qarşı tərəfi bitişik tərəflərlə mütənasib hissələrə bölür. Üçbucağın tənbölənləri bir nöqtədə kəsişir və bu nöqtə daxilə çəkilmiş çevrənin mərkəzidır. Bərabəryanlı üçbucağın oturacağına çəkilmiş tənbölən həm median, həm də hündürlükdür.

17 April, 2019 - Məsələ
Oturacaqları və yan tərəfləri verilmiş trapesiyanı qurun.

18 April, 2019 - Məsələ
Bərabərtərəfli üçbucağın hər üç tərəfinin orta nöqtələri şəkildəki kimi $A_1$, $B_1$, $C_1$ ilə qeyd edilib. $CA_1$ parçası üzərində və $AC_1$ parçası üzərində istənilən $G$ və $H$ nöqtələri götürülüb. Sonra $A_1H$, $HB_1$, $B_1G$, və $GC_1$ parçaları çəkilib. Nəticədə alınan iki dördbucaqlının sahələri $G$ və $H$ nöqtələrinin uyğun olaraq $CA_1$ və $AC_1$ parçaları üzərindəki yerindən asılı olmayaraq həmişə bərabərdir. Bunu isbat edin.

22 April, 2019 - Məsələ
$ABC$ üçbucağının $AB$ oturacağı $16 cm$, $A$ bucağının $AD$ tənböləni $12 cm$, tənbölənin $BC$ tərəfindən ayırdığı $DB$ məsafəsi $8 cm$ olarsa üçbucağın tərəflərini tapın.