Navigator


Archive

201139
201230
201312
20151
201633
201755
201865
201955
20234

All articles of March-2019

All articles, issued in March-2019 sorted by publishing date.

25 March, 2019 - Məsələ
Sadə ədədi hansı iki natural ədədin cəmi şəklində göstərmək olar?
a) iki cüt ədədin;
b) iki tək ədədin;
c) tək və cüt ədədin.

25 March, 2019 - Məsələ
İsbat edin ki, üç qonşu tək ədəddən biri 3-ə bölünür.

25 March, 2019 - Məsələ
İsbat edin ki, elə bir natural $n$ ədədi var ki, $n^2 –n +41$ mürəkkəb ədəddir.

25 March, 2019 - Sadə və mürəkkəb ədədlər
Yalnız 1-ə və özünə bölünən ədədlərə sadə ədədlər deyilir. 1 özü sadə ədəd sayılmır. Sadə ədədlərin başqa adı əsli ədədlərdir. 1-dən böyük olub sadə olmayan ədədlərə mürəkkəb ədədlər deyilir.

25 March, 2019 - Natural ədədlər
Əşyaları sayarkən istifadə etdiyimiz ədədlərə natural ədədlər deyilir. 1, 2, 3, ... ədədlərinin hamısı natural ədədlərdir. Bu ədədləri müsbət tam ədədlər də adlandırırlar. Sıfır (0) isə natural ədəd deyil.