Navigator


Archive

201139
201230
201312
20151
201633
201755
201865
201955
20234

All articles of January-2019

All articles, issued in January-2019 sorted by publishing date.

19 January, 2019 - Törəmə düsturları
Funksiyanın nöqtədəki qiymət artımının, arqumentin həmin bu artımı yaradan fərqinə nisbətinə funksiyanın həmin nöqtədəki törəməsi deyilir.

22 January, 2019 - Cəbrdə hərflərin rolu
Əgər yadınızdadırsa 1-4-cü sinifdə oxuyan uşaqlar ev tapşırığını yerinə yetirərkən, məsələləri x (“iks”) ilə deyil, sual verməklə həll edirlər. Dediyimiz “iks” anlayışı daxil edilərkən bir çox uşaqlar çaşqınlıq yaşayır.

25 January, 2019 - Omonimlik problemi
Omonim sözlərin yazılışı, hətta deyilişi eyni olsa da onlar müxtəlif leksik məna ifadə edir. Bu cür sözlər təbii dilin analizində böyük problemlər yaradır.

25 January, 2019 - Yarım bucağın triqonometrik funksiyaları
Yarım bucağın triqonometrik düsturları ikiqat bucağın kosinusu üçün olan düsturlara əsaslanır.

25 January, 2019 - Mənfi ədədlər
3+5=8 olduğunu “alma” misalında başa salmaq asandır. Bəs (-3)+(-5)=(-8) və ya (-3)+5=2 olduğunu necə başa düşək və kiçik bacı-qardaşlarımıza necə başa salaq. Bu halda bizə almadan daha “güclü” misal lazımdır.

26 January, 2019 - Oxşar üçbucaqların xassələri
Oxşar üçbucaqların perimetrlərinin nisbəti onların oxşarlıq əmsalına bərabərdir. Oxşar üçbucaqlarının xətti elementlərinin nisbəti üçbucaqların oxşarlıq əmsalına bərabərdir.

30 January, 2019 - Düzbucaqlı üçbucağın xassələri
Düz bucaq təpəsindən çəkilən hündürlük, katetlərin hipotenuz üzərindəki proyeksiyalarının həndəsi ortasıdır. Düzbucaqlı üçbucağın daxilinə çəkilmiş çevrənin radiusu onun katetlərinin cəmi ilə hipotenuzun fərqinin yarısına bərabərdir.