Navigator


Archive

201139
201230
201312
20151
201633
201755
201865
201955
20234

All articles of March-2017

All articles, issued in March-2017 sorted by publishing date.

21 March, 2017 - Fellərin şəkildəyişməsi
Bu məqalədə felin başlanğıc formasını götürüb ona qrammatik şəkilçilər əlavə etməklə bütün mümkün söz formalarını alacağıq. Hər bir hal üçün istisnalar mövcuddur.

21 March, 2017 - Əsl Azərbaycan və türk sözlərinin tapılması
Zaman keçdikcə bütün dillərdə olduğu kimi Azərbaycan dilinə də yeni terminlər əlavə olunmuşdur. Alınma sözlər iki qrupa bölünür: ərəb-fars dillərindən alınma və rus, avropa dillərindən alınma sözlər.

31 March, 2017 - Stop-sözlərin müəyyən edilməsi
Stop sözlər (doldurucu sözlər, nida, qoşma, ədat, modal) əslində təhlil baxımından mənasız sözlərdir. Bunların bəziləri danışarkən şəxsə fikirləşmək üçün vaxt qazanmaq imkanı yaradır, bəziləri isə emosional təsiri artırmaq üçün işlənir. Yazıda tək-tək də olsa rast gəlinir.