Navigator


Archive

201139
201230
201312
20151
201633
201755
201865
201955
20234

All articles of February-2016

All articles, issued in February-2016 sorted by publishing date.

04 February, 2016 - Əşyaların İnterneti
Əşyaların interneti (ingiliscə Internet of Things və ya qısa olaraq IoT) elə bir mühitdir ki, burada hər biri obyekt IP ünvana malik olub məlumatı şəbəkə üzərindən göndərə bilir.

08 February, 2016 - Шемахинское ханство
Шемахинское ханство занимало часть территории Ширвана. На северо-востоке оно граничило с Кубинским ханством, на востоке – с Бакинским, на северо-западе – с Шекинским, а на юго-западе – с Карабахским ханством и рекой Кура.

08 February, 2016 - Южные ханства Азербайджана
В середине XVIII века после падения государства Надир шаха Афшара на юге Азербайджана начался период феодальной раздробленности.

08 February, 2016 - Кубинское ханство
Кубинское ханство было основано Гусейнали ханом (1726-1758). Оно обладало очень выгодным географическим и стратегическим положением. Расположение на торговых путях положительно сказывалось на экономическом развитии ханства.

08 February, 2016 - Ленкоранское ханство
В середине XVIII века Джамаледдин Мирза бек, известный как Гара хан, объявил Ленкоран независимым ханством. Город Ленкоран, окруженный крепостными стенами, был центром ханства.

08 February, 2016 - Западно-Азербайджанские ханства
Иреванское ханство, Нахичеванское ханство составляли Западно-Азербайджанские ханства.

08 February, 2016 - Карабахское ханство
Одним из самых сильных ханств, образовавшихся в середине XVIII века, было Карабахское ханство. Ханство было основано предводителем племени Джаваншир, Панахали ханом (1748-1763).

08 February, 2016 - Иреванское ханство
Иреванское ханство образовалось в середине XVIII века. Это ханство основано Мир Мехти хан Афшаром (1747-1752). Территория ханства охватывала часть Чухурсаадского бейлярбекства Сефевидского государства.

08 February, 2016 - Бакинское ханство
Основу Бакинского ханства заложил Мирза Мухаммед хан – известный в то время феодал. Территория ханства охватывала Апшеронский полуостров и город Баку.

08 February, 2016 - Нахичеванское ханство
Нахичеванское ханство охватывало территории от Зангезура до долины реки Араз. Это ханство, занимавшее большую часть территории западного Азербайджана, граничило с Иреванским, Карабахским, Хойским и Макуйским ханствами.

08 February, 2016 - Дербентское ханство
Дербентское ханство находилось на северной части Азербайджана. Оно было основано Мухаммедгусейн ханом.

08 February, 2016 - Гянджинское ханство
Гянджинское ханство, образованное в середине XVIII века, управлялось родом Зиядоглулар из племени Гаджаров. Основа ханству была заложена Шахверди ханом Зиядоглу.

08 February, 2016 - Шекинское ханство
Шекинское ханствообразовалось еще при жизни Надир шаха. Гаджи Челеби хан, упрочивший политическую независимость ханства, начал проводить в жизнь политику объединения всего Азербайджана в составе единого государства.

20 February, 2016 - AIDA nədir və kimlərə lazımdır?
AIDA-nın yunan mifologiyasındakı cəhənnəm allahı Aid ilə heç bir əlaqəsi yoxdur. Bəs AİDA nədir və nə üçün lazımdır? Daha dəqiq desək bununla necə pul qazanmaq olar?

23 February, 2016 - Uğurlu məqalənin əsasları
AIDA-nın yunan mifologiyasındakı cəhənnəm allahı Aid ilə heç bir əlaqəsi yoxdur. Bəs AİDA nədir və nə üçün lazımdır? Daha dəqiq desək bununla necə pul qazanmaq olar?

25 February, 2016 - Kopirayterlər üçün AIDA modeli
AIDA termini 4 ingilis sözünün baş hərflərindən ibarətdir. Attention, Interest, Desire, Action. Mənaları uyğun olaraq diqqət, maraq, istək və hərəkət deməkdir.