Cəfər Əliyevin bloqu

Arxiv

Tebo teoremləri

Birinci Tebo teoremi: Paraleloqramın tərəfləri üzərində qurulmuş kvadratların mərkəzləri özü, kvadratın təpə nöqtələridir.

Birinci Tebo teoremi

İsbatı: Paraleloqramın diaqonallarının kəsişmə nöqtəsini $O$ ilə işarə edək. Həmin $O$ nöqtəsi paraleloqramın simmetriya nöqtəsidir. Deməli, $AO=OC$. $BO$ tərəfi isə $\triangle ABO$ və $\triangle CBO$ üçün ortaq tərəflərdir. Van-Obel teoreminə görə isə $AC \perp BD$. Onda iki tərəfi və aralarındakı bucağa görə $\triangle ABO = \triangle CBO$. Eynilə $\triangle CBO = \triangle DCO$ və $\triangle DCO = \triangle ADO$.

Biz aldıq ki, $\triangle ABO$, $\triangle BCO$, $\triangle DCO$ və $\triangle ADO$ hamısı düzbucaqlı və bərabəryanlı olmaqla yanaşı bir-birinə bərabərdir. Deməli, $AB=BC=CD=AD$. Bu üçbucaqların düz bucaq qarşısındakı tərəfə bitişik bucaqları $45°$-dir. Yəni $ABCD$ dördbucaqlısında təpə bucaqları hamısı düz bucaqdır və tərəfləri bərabərdir, deməli $ABCD$ kvadratdır.

İkinci Tebo teoremi: Əgər kvadratın iki qonşu tərəfində bərabərtərəfli üçbucaq qursaq (ikisi də xaricdə və ya ikisi də daxildə), bu üçbucaqların kvadrata aid olmayan təpələri ilə kvadratın bu üçbucaqlara aid olmayan təpəsini birləşdirərkən bərabərtərəfli üçbucaq alarıq.

İkinci Tebo teoremi

İsbatı: Əvvəl üçbucaqların ikisinin də xaricə çəkilmiş hala baxaq. Şəkildən görünür ki, qurmaya görə


$(*)$

$AB=BK=KC=CL=LD=DA$.

Onda, $\triangle ABK$ və $\triangle KCL$-ə baxsaq, görərik ki, bunların iki tərəfi bərabərdir.

$\angle ABK = \angle ABC+\angle KBC = 90°+60°=150° \\ \angle KCL = 360° - \angle LCD - \angle BCD - \angle KCB = 360° - 60°-90°-60°=150°$

Deməli, $\angle ABK = \angle KCL$ və $\triangle ABK = \triangle KCL$. Eynilə $\triangle KCL = \triangle ADL$. Onda $AK=KL=AL$.

İkinci Tebo teoremi

İndi bu üçbucaqların daxilə çəkilmiş halına baxaq. $\triangle ABK$ və $\triangle LCK$-ya baxaq. $(*)$ bərabərliyi yenə qüvvədədir.

$\angle ABK = \angle ABC - \angle KBC = 90°-60°=30°\\ \angle LCK = \angle BCK - \angle BCL = \angle BCK – (\angle BCD-\angle LCD) =\\= 60°-(90°-60°)=30°$

Onda $\triangle ABK$ və $\triangle LCK$ iki tərəfi və arasındakı bucağa görə bərabərdirlər. Eynilə $\triangle LCK = \triangle LDA$. Yenə $AK=KL=AL$ bərabərliyini aldıq.

Teorem İsbat olundu.

Digər məqalələr

Ptolemey teoremi
Çevrə daxilinə çəkilmiş dördbucaqlının diaqonallarının hasili qarşı tərəflərin hasilləri cəminə bərabərdir.

Düzbucaqlı, romb, kvadrat
Bütün bucaqları düz bucaq olan paraleloqrama düzbucaqlı deyilir. Bütün tərəfləri bərabər olan paraleloqrama romb deyilir. Bütün tərəfləri bərabər olan düzbucaqlı kvadrat adlanır.

Dördbucağın xaricinə və daxilinə çəkilmiş çevrələr
Çevrə daxilinə çəkilmiş istənilən dördbucaqlının qarşı bucaqlarının cəmi 180°-yə bərabərdir. Çevrə xaricinə çəkilmiş istənilən dördbucaqlının qarşı tərəflərinin cəmi bərabərdir.

Trapesiya
Yalnız iki qarşı tərəfi paralel olan qabarıq dördbucaqlıya trapesiya deyilir. Bu paralel tərəflərə trapesiyanın oturacaqları, paralel olmayan tərəflərə isə yan tərəfləri deyilir.

Dördbucaqlı üçün Van-Obel teoremi
İxtiyarı dördbucaqlının tərəflərində xarici kvadratlar qursaq, qarşılıqlı kvadratların orta nöqtələrini birləşdirən düz xətt parçaları bərabər və perpendikulyar olacaq.

Paraleloqram
Paraleloqramın qarşı tərəfləri bərabərdir, qarşı bucaqları bərabərdir, bir tərəfə söykənən bucaqlarının cəmi 180°-yə bərabərdir. Paraleloqramın diaqonalları kəsişmə nöqtəsində yarı bölünür.

Varinyon teoremi
İstənilən dördbucaqlının tərəflərinin orta nöqtəsini birləşdirsək paraleloqram alarıq. Bu teoremdə dördbucaqlının qabarıq olması şərt deyil və bütün dördbucaqlılar üçün doğrudur.

© Müəllif hüquqları qorunur

Bu saytdakı bütün məqalələr Cəfər N.Əliyev tərəfindən yazılıb. Onlar hər hansı üçüncu şəxs tərəfindən digər resurslarda çap edilərsə mənbə və müəllifin adı göstərilməlidir. Sayt özü həmin şərtlərə əməl edir.