Naviqator


Arxiv

201139
201230
201312
20151
201633
201755
201865
201943

Bu teq üzrə məqalələr: 'koordinat'

Müstəvidə dekart koordinat sistemi

Bu koordinat sistemində ixtiyari A nöqtəsini 2 kordinat ilə təsvir etmək olar. Nöqtənin koordinatları birinci absis olmaqla A(x; y) kimi göstərilir.

Vektorların skalyar hasili

İki vektorun skalyar hasili onların uzunluğu ilə aralarındakı bucağın kosinusunun hasilinə bərabərdir. Həmçinin iki vektorun skalyar hasili onların uyğun koordinatlarının hasili cəminə bərabərdir.

Vektorun koordinatları

Bərabər vektorların uyğun koordinatları bərabərdir. Uyğun koordinatları bərabər olan vektorlar bərabərdir. İki və daha çox vektorun cəminin koordinatları onların uyğun koordinatları cəminə bərabərdir. Vektorun ədədə hasilinin hər bir koordinatı, uyğun koordinatın həmin ədədə hasilinə bərabərdir.